Jako Proutek

Ochrana osobních údajů

Poptávka služeb či objednávka na bezplatné vyzkoušení služeb

Společnost Jako proutek s.r.o. se sídlem Hynkovská 232/28, 783 35 Skrbeň, IČ 28618947 zpracovává jako správce v případě Vaší poptávky služeb či objednávky na bezplatné vyzkoušení služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon

 

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon jenutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či k uskutečnění vyzkoušení služeb fitness „Týden cvičení zdarma v dámském fitness“, případnějednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou společností Jako proutek s.r.o zpracováványpo dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Jako proutek s.r.o nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Bezzpracování těchto osobních údajů není technicky možné službu poskytnout.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Udělujete tímto souhlas společnosti Jako prouteks.r.o. se sídlem Hynkovská 232/28, 783 35 Skrbeň, IČ 28618947, aby zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon

 

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail bude zpracováváno primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Jako proutek s.r.o., nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů, je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto účely:

 • zajišťování možnosti navštěvovat fitness centra (plnění smlouvy o poskytování služeb), v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo či datum narození, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob úhrady, bankovní spojení,
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány(plnění zákonných povinností),
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem), v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, variabilní symbol pro hromadnou úhradu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti).

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány vrozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

U našich zákazníků jsme oprávněni v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách podobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy o poskytování služeb.

Faktury vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou podobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytováníslužeb.

Příjemci a předávání osobních údajů

Společnost při plnění svých závazků, povinností a práv ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte  právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat :

 • potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje
 • informace o účelech zpracování
 • právo na kopii osobních údajů

 

Žádost je možné zaslat písemně na adresu Jako proutek s.r.o., Hynkovská 232/28 783 35 Skrbeň.

Právo na opravu nepřesných údajů

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na jakékoli pobočce Jako proutek s.r.o.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že máme nastaveny procesy, které vymažou Vaše osobní údaje, pokud nemáme platný souhlas se zpracování či nejsme schopni doložit oprávněnost našeho zájmu.

Právo na omezení zpracování

V případě zaslání stížnosti či podnětu, do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, tedy na právopředání Vašich údajů jinému správci. Vaše údaje předáme, bude-li to technicky proveditelné, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce abude možné ji identifikovat a přenesením osobních údajů nedojde k dotčení třetích osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Cookies a další internetové technologie

Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek správce. Jde záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek správce, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.