Jako Proutek

Podmínky členství

Podmínky členství

Provozovatel se zavazuje člence poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby fitness studia časově neomezený počet vstupů. Členství je vázáno na osobu členky a trvá vždy předem určenou, přesně stanovenou dobu. Členka se zavazuje dohodnutou cenu za poskytování služeb platit pravidelnými měsíčními platbami či jednou hotovostní platbou při nákupu členství. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství.

Týden cvičení zdarma

Každá nová klientka má nárok na zkušební členství ve fitness v délce 7 kalendářních dnů jdoucích za sebou. V jeho průběhu se může kdykoliv rozhodnout, zda dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb (o zbývající dny zkušebního členství klientka nepřichází).

Povinnosti členky

 • Členka je povinna po vstupu do klubu na vyzvání prokázat svoji totožnost.
 • Členka mladší 18 let může využívat členství pouze se souhlasem zodpovědného zástupce.
 • Sportovní aktivity členky jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 • Členka není oprávněna využívat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání sportovních aktivit.
 • Členka je povinna řídit se pokyny zaměstnanců společnosti.
 • V klubu je zakázáno kouřit a vnášet alkoholické nápoje.
 • Členka je povinna před použitím cvičebního stroje pokládat na koženku stroje ručník.
 • Do prostoru fitness je zakázáno vstupovat se zvířaty.

Přerušení členství

V rámci členství máte možnost přerušit členství:

 • 3měsíční členství je možno přerušit za poplatek dle aktuálního ceníku,
 • 6měsíční členství je možno přerušit 1x zdarma,
 • 12měsíční členství je možno přerušit 3x zdarma,
 • 24měsíční členství je možno přerušit 6x zdarma.

Další přerušení je možné za poplatek dle aktuálního ceníku.

Maximální možná délka přerušení je 4 měsíce (v případě těhotenství či zdravotních komplikací bude přerušení řešeno individuálně).

Přerušení členství je nutno nahlásit bez prodlení, zpětné přerušení není možné.

Poskytování slev na zakoupená členství

Provozovatel může v rámci trvalé (studenti, důchodci apod.) či dočasné (časové omezená akce pro určité období) poskytnout člence na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev.

Smluvní pokuta v případě ukončení členství odstoupením provozovatele

V případě ukončení členství odstoupením provozovatele se sjednává smluvní pokuta rovnající se výši nezaplaceného členského poplatku připadající na dobu zbývající do uplynutí sjednaného členství.

Převod členství na jinou osobu

Provozovatel může ve zcela výjimečných případech povolit převod členství členky na jinou osobu, kterou si zajistí stávající členka. V případě souhlasu provozovatele s převodem členství, musí být členství zcela uhrazeno a členka je před převodem členství povinna uhradit poplatek za administraci převodu.